Przewidziane w ustawie o administracji podatkowej rozwiązania mają pozwolić na maksymalizację stopnia orientacji na podatnika m.in. poprzez stworzenie systemu obsługi i wsparcia podatnika.

korytarzNowe regulacje wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących obsługi i wsparcia w centrach obsługi, utworzenia wspólnego rachunku bankowego w zakresie poboru podatków i należności oraz utworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 września 2015 r.

Najważniejsze nowości przewidziane w ustawie o administracji podatkowej:

1. Utworzenie centrów obsługi

Wsparcie podatnika w zakresie samodzielnego, prawidłowego i dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych będzie się odbywać m.in. poprzez centra obsługi. Ich pracownicy, niezależnie od właściwości miejscowej organu podatkowego, będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego – w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Przykładowo podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe w każdym urzędzie skarbowym, a ten przekaże je do właściwego naczelnika urzędu celnego. Podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS. Płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym.

2. Wprowadzenie instytucji asystenta podatnika

Zadaniem asystenta podatnika będzie pomoc mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Chodzi m.in. o nawiązywanie kontaktu z nowopowstałymi przedsiębiorcami, udzielanie im informacji na temat wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych, czy udzielanie pomocy w indywidualnych sprawach podatnika, w tym dotyczących wyboru formy opodatkowania. Asystenci będą świadczyć pomoc do 18 miesięcy od dnia wydania im potwierdzenia nadania NIP (numeru identyfikacji podatkowej).

3. Centralizacja systemu informacji podatkowej

Nowa ustawa wzmacnia funkcje informacyjne administracji podatkowej, tworząc wyspecjalizowany, nowy organ podatkowy, którego podstawowym zadaniem będzie zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. Oznacza to szersze niż dotychczas wykorzystywanie różnorodnych kanałów komunikacji i jednoczesne zwiększenie nadzoru nad prezentowanymi treściami. W tym celu nastąpi wyodrębnienie dotychczasowych biur Krajowej Informacji Podatkowej z izb skarbowych, przy których funkcjonują obecnie i utworzenie nowego organu – Dyrektora Biura Krajowej Informacji

Podatkowej, do którego kompetencji będzie należeć m.in. udzielanie informacji podatkowej za pośrednictwem Contact Center, prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych oraz administrowanie Bazą Wiedzy Administracji Podatkowej. Dopełnieniem wielokanałowej obsługi przez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej będzie Portal Podatkowy.

Biuro Krajowej Informacji Podatkowej będzie udostępniać jednolitą informację podatkową podatnikom i innym zainteresowanym podmiotom zewnętrznym, jak również pracownikom resortu finansów.

4. Utworzenie Centralnego Rejestru Danych Podatkowych

Centralny Rejestr Danych Podatkowych (CRDP) będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, zaś administratorem danych w nim zawartych będzie Minister Finansów. Rejestr ten będzie służył do gromadzenia i przetwarzania danych wynikających, w szczególności z deklaracji składanych przez podatników, płatników i ich następców prawnych, jak również z decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego. Ponadto w CRDP będą także gromadzone oraz przetwarzane dane wynikające z tytułów wykonawczych i innych dokumentów przekazanych naczelnikowi urzędu skarbowego do realizacji jego zadań.

5. Wprowadzenie nowych zasad naboru na stanowiska dyrektorów izb skarbowych, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i ich zastępców oraz naczelników urzędów skarbowych

Ustawa przyznaje stanowiskom dyrektora izby skarbowej i dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej jak i ich zastępcom oraz naczelnikowi urzędu skarbowego statusu wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Nabór na ww. stanowiska będzie następował przy uwzględnieniu wysokich kwalifikacji kandydatów, odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

6. Przeniesienie katalogu kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe na poziom rozporządzenia

Ustawa umożliwia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych elastyczne reagowanie na potrzeby podatników i płatników, poprzez możliwość określenia w drodze rozporządzenia kategorii podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe a tym samym skoncentrowanie się tych urzędów wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa.

7. Racjonalizacja egzekucji administracyjnej

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej administracji podatkowej, w ramach której funkcjonuje naczelnik urzędu skarbowego jako administracyjny organ egzekucyjny oraz nowymi standardami funkcjonowania tej administracji, wprowadzono zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany mają charakter dostosowujący, porządkujący oraz poprawiający jakość działania wierzycieli i administracyjnych organów egzekucyjnych. Działania m. in. w zakresie zapewnienia wierzycielom możliwości podejmowania względem zobowiązanych działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku, odstąpienia od prowadzenia nieefektywnych egzekucji administracyjnych należności pieniężnych oraz wzajemnego obciążania się kosztami egzekucyjnymi. Wprowadzono zmiany w zakresie właściwości instancyjnej do orzekania w sprawach indywidulanych. Usprawniono również egzekucję z ruchomości i postępowanie likwidacyjne poprzez umożliwienie sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej.

8. Przeniesienie kompetencji z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego w zakresie poboru grzywien nakładanych mandatami karnymi w trybie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia

Zmiany umożliwią usprawnienie realizacji zadań związanych z zapewnieniem wpływów do budżetu państwa z tytułu grzywien nałożonych w trybie postępowania mandatowego. Naczelnik urzędu skarbowego będzie uprawniony nie tylko do dochodzenia grzywien w drodze egzekucji administracyjnej. Organowi temu zostanie przyznany status wierzyciela tych grzywien.

Źródło: www.mf.gov.pl