W 2021 r. podatników czeka szereg zmian w podatku od towarów i usług. W artykule wskazano niektóre.

calculator-1560882-1599x1066SLIM VAT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe zawiera pakiet SLIM VAT (który zakłada uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT) i rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT.

Faktury korygujące in-minus. Nie będzie formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.

Faktury korygujące in-plus. W ustawie o VAT znajdą się przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania). Dzięki temu podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia – rozliczenie będzie dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

Dla eksporterów przewidziano, że dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony będzie termin na wywóz towarów z 2 do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym. Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do 4 miesięcy. Przy rozliczeniach miesięcznych podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu 4 miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji.

Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Będzie możliwe odliczenie VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz swojego klienta biznesowego.

Zwiększenie limitu dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Zmiany doprecyzowujące i dotyczące Tax Free

Przwidziano rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU. Wprowadzone będzie ograniczenie ochrony WIS, gdy WIS zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa. Wyłączone będzie wydanie WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania.

Zmiany w nowym JPK_VAT pozwolą na stosowanie przepisów działu IV Ordynacji podatkowej do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT.

Będzie możliwość dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dotyczą przypadków dokonywania płatności w MPP na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT. Będzie przepis umożliwiający złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika, ale też przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe.

W zakresie wykazu podatników VAT przwidziano rezygnację z zamieszczania w nim numerów PESEL.

W zakresie przepisów dotyczących stawek VAT uścioślona będzie np. w definicja rolnika ryczałtowego, definicja czasopism regionalnych lub lokalnych oraz zapisy załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT.

Przewidziano elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE. Zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym. Zmiany w Tax Free zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.

Kto musi mieć kasę fiskalną on-line?

W 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne on-line, dzięki którym dane o sprzedaży są przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek posiadania kasy on-line dotyczy:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
  • świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Od 1 lipca 2021 r. obowiązek instalacji kasy on-line będzie dotyczył świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Pakiet VAT e-commerce

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma wdrożyć unijne przepisy dot. opodatkowania handlu elektronicznego. Celem pakietu jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. To ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich (sprzedaż B2C), które poprawi konkurencyjność unijnych (w tym polskich) przedsiębiorców względem tych spoza UE. Główne zmiany w zakresie pakietu e-commerce, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r., obejmują m.in.:

  1. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro,
  2. znaczne rozszerzenie zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop,
  3. nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników ułatwiających, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowej platformy handlowej, portalu itp.), dokonanie na terytorium UE: sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro i dostawy towarów na rzecz konsumentów.