Co zmieniło się z początkiem lipca w przypadku zakupu przez Internet towarów o niskiej wartości?

rozmawia 2 facetówNajważniejsze zmiany w tym zakresie to:

  1. likwidacja zwolnienia z VAT z tytułu importu towarów o wartości do 22 euro i wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu przesyłek o wartości rzeczywistej do 150 euro;
  2. nowe pojęcie – SOTI;
  3. wprowadzenie IOSS dla rozliczenia transakcji SOTI w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro i uregulowania szczególnego dla rozliczania importu towarów w przesyłkach B2C o wartości rzeczywistej do 150 euro.

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie zakupione przez Internet towary o niskiej wartości (do 150 euro), importowane do UE są objęte podatkiem VAT. Wprowadzono dwa nowe uproszczenia dotyczące poboru i rozliczenia podatku od tych zakupów:

  1. szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych tzw. procedura importu (ang. Import One Stop Shop IOSS),
  2. szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów tzw. USZ.

Niezależnie od zastosowanego uproszczenia formalności celne muszą zostać dopełnione dla towarów o niskiej wartości importowanych do UE. Od 1 lipca 2021 r. zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu towarów o wartości do 150 EUR, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, będzie możliwe tylko w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów.

VAT od towarów o niskiej wartości można zapłacić w następujący sposób:

  1. płatność w cenie zakupu na rzecz dostawcy / interfejsu elektronicznego (podatek rozliczany za pomocą IOSS), przy czym import takich towarów jest zwolniony z VAT;
  2. płatność przy imporcie do Polski, jeśli dostawca / interfejs elektroniczny nie korzysta z IOSS:
  • osobie zgłaszającej towary organom celnym (operatorowi pocztowemu), jeśli operator zdecyduje się skorzystać z uproszczenia tzw. uregulowania szczególnego (USZ, z którego mogą korzystać tylko operatorzy pocztowi i podatnicy posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy) albo
  • korzystanie ze standardowego mechanizmu poboru podatku VAT na zasadach ogólnych – standardowe zgłoszenie celne (z zestawem danych H7).

SOTI to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów – z terytorium państwa trzeciego pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

a) dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);

b) dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Miejscem dostawy w przypadku SOTI jest – co do zasady – miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów (kraj przeznaczenia).