Zdaje się, że zgodnie z prawem zwyczajowe i dobrowolne datki pieniężne przekazywane fundacji przy okazji odbierania psa do adopcji nie podlegają opodatkowaniu VAT.

decyzjeW Polsce jednak jest nie tyle złe prawo, ile niewłaściwe, powierzchowne wdrażanie przepisów, małe wymagania znajomości przepisów prawa podatkowego i umiejętności jego stosowania w praktyce. Dobrym stosowaniem można poprawić złe prawo, złym – można popsuć dobre. Niestety, u nas więcej jest tego drugiego. Ustawa o odpowiedzialności majątkowej urzędników za rażące naruszenie prawa weszła w życie w maju 2011 roku. Mimo że ustawa o odpowiedzialności majątkowej urzędników za błędne decyzje obowiązuje, ani jeden urzędnik do chwili obecnej nie został zobowiązany do zapłacenia odszkodowania na podstawie tych przepisów. Doskwiera nam bezczelność łamiących prawo. Błędy w treści decyzji podatkowych, polegające na niespójności rozstrzygnięcia z uzasadnieniem oraz niewłaściwa podstawa prawna rozstrzygnięcia, pozostaje obecnie bezkarna. Miejmy nadzieję, że doczekamy się w najbliższym czasie prawa rzetelnego, bezstronnego, sprawnego i terminowego załatwiania spraw podatkowych, prawa do naprawienia szkody (odszkodowania), prawa do profesjonalnego i sprawiedliwego traktowania podatnika.

Ustawa o podatku od towarów i usług należy do najbardziej skomplikowanych oraz najczęściej zmienianych regulacji podatkowych w polskim systemie prawnym, co nie może usprawiedliwiać postępowań podatkowych sprzecznych z obowiązującym prawem. Podatek od towarów i usług jest podatkiem obciążającym wydatki, przy czym jest on podatkiem od konsumpcji, gdyż w sensie ekonomicznym obciąża jedynie wydatki o charakterze konsumpcyjnym. Należy podkreślić, że przedmiotem podatku od towarów i usług są określone stany i zdarzenia, które należy postrzegać jako zjawiska o charakterze ekonomicznym, że podatek od towarów i usług nie jest podatkiem od umów, tylko podatkiem od zdarzeń ekonomicznych.

W artykule Mariana Jankowskiego wykazano, w oparciu o rzeczywiste dane, że organy podatkowe nie były należycie przygotowane do prowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa fundacji w zakresie VAT. W tym zakresie wymagana jest także szeroka wiedza z zakresu organizacji pozarządowych (NGO) oraz prawa podatkowego. Na mocy art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Wskazane braki w postępowaniu dowodowym i błędy proceduralne, świadczą o braku wystarczającej staranności w ustalaniu i dokumentowaniu stanu faktycznego, a także w ocenie zgromadzonych dowodów. Rozpatrując kwestię opodatkowania, należy przede wszystkim badać, czy miało miejsce jakiekolwiek świadczenie, co pozwoliłoby na ustalenie, że wystąpiła czynność opodatkowana. Na stosowanie i wykładnię przepisów wpływ mają orzeczenia sadów oraz trybunałów, czy też stanowiska organów administracji (wydających interpretacje ogólne bądź indywidualne). Wykształciło się bogate orzecznictwo, określające, które czynności nie mogą podlegać opodatkowaniu, z uwagi na brak wyraźnego wymienienia w przepisach. W świetle art. 84 i 217 Konstytucji należy przyjąć, że to, co nie da się dostatecznie precyzyjnie określić w ustawie, nie może podlegać opodatkowaniu. Stąd organ podatkowy nie jest uprawniony do rozszerzającej wykładni art. 5 ustawy o VAT, który określa przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że przepisy ustawy o VAT znajdują zastosowanie jedynie do określonych w tym przepisie wyczerpująco czynności i zdarzeń.

W artykule Mariana Jankowskiego wykazano, że działalność statutowa nieodpłatna prowadzona przez fundację nie znajduje się w zakresie regulacji ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, opodatkowaniu podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.