Niektórych przedsiębiorców objął z początkiem roku obowiązek comiesięcznego raportowania JPK_VAT i pierwsze przekazanie danych z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT musi nastąpić do 27 lutego.

businessman-with-laptop-1240690Zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej należy go przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Mogą być one podpisywane przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego.

Od kiedy JPK?

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązuje od:

  • 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,
  • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty,
  • 1 stycznia 2018 r. – mikro przedsiębiorcy.

Podmioty są zaś zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

•od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty,

•od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak ustalić status przedsiębiorcy?

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego lub średniego, wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w USDG spełniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie.

Aby przedsiębiorca miał status mikroprzedsiębiorcy i tym samym nie musiał przesyłać JPK od 1 stycznia 2017 r., nie może w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

•zatrudniać średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz

•przekroczyć równowartości w złotych 2 milionów euro w odniesieniu do jednego ze wskaźników finansowych (tj. roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu).

W przypadku przesłanek wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.