Kiedy pracodawca rozliczy pracownika z podatku dochodowego?

foto8Złożenie przez podatnika oświadczenia PIT-12 przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym (tj. najpóźniej 9 stycznia) powoduje, że pracodawca będzie miał obowiązek rozliczenia podatku dochodowego pracownika w zeznaniu PIT-40. Oświadczenie PIT-12 należy składać płatnikowi każdego roku z osobna – bez względu na to, czy sytuacja podatnika uległa zmianie, czy nie.

W oświadczenia PIT-12 trzeba wykazać, że podatnik:

  • oprócz dochodów od danego płatnika (pracodawcy) nie uzyskał dochodów z innych źródeł, z wyjątkiem tylko dochodów: osobno opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 i 30a ustawy o PIT), z kapitałów pieniężnych (art. 30b ustawy o PIT), opodatkowanych podatkiem liniowym według stawki 19% (art. 30c ustawy o PIT) bądź z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 30e ustawy o PIT);
  • nie chce skorzystać z możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4 ustawy o PIT, a więc wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
  • nie korzysta z odliczeń, oprócz tych wymienionych w art. 37 ust. 1a pkt 2–4 ustawy o PIT – czyli potrąconych przez płatnika w ciągu roku składek na ubezpieczenia społeczne i zwróconych płatnikowi nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód do opodatkowania oraz odliczenia od podatku kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika;
  • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, oprócz wynikających z art. 37 ust. 1a pkt 5 ustawy o PIT (tj. zwrotu uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne).