Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej ma na celu utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Organy Krajowej Administracji Skarbowej będą realizować zadania i funkcje przede wszystkim organów podatkowych, organów celnych, organów egzekucyjnych oraz finansowych organów postępowania przygotowawczego.

w biurzeKAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

W ramach KAS wyodrębnia się Służbę Celno-Skarbową, będącą jednolitą i umundurowaną formacją, którą tworzą funkcjonariusze.

Organami KAS są:

1)      minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2)      Szef Krajowej Administracji Skarbowej (obecnie Marian Banaś);

3)      dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;

4)      dyrektor izby administracji skarbowej;

5)      naczelnik urzędu skarbowego;

6)      naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Reforma ma pozwolić lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych, celnych i kontroli skarbowej. Jak zapewnia resort finansów, bać się powinni tylko oszuści, a nie uczciwi przedsiębiorcy. Sprawdź, czy trzeba się bać superfiskusa?