Tzw. exit tax zaczął obowiązywać z początkiem 2019 r. W jakich przypadkach wystąpi ten podatek?

calculator-1560882-1599x1066Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do ustawy o PIT i ustawy o CIT przepisy przewidujące opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków, znane jako tzw. podatek od wyjścia (exit tax). Istotą przepisów o exit tax jest opodatkowanie nierealizowanych zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika do innego państwa aktywów, w tym wchodzących w skład zagranicznego zakładu lub ze zmianą rezydencji podatkowej. Chodzi zatem o przypadki utraty przez dotychczasowe państwo siedziby, zarządu lub miejsca zamieszkania podatnika bądź miejsca prowadzenia działalności (Polskę), prawa do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie wypracowane w okresie, w którym dany podatnik (składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podatkowej tego państwa.

Regulacje zawarte w nowelizacji odpowiadają przepisom przewidzianym w Dyrektywie Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego – tzw. dyrektywy ATAD, w zakresie art. 5. regulującego opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu.

Do zdarzeń, z którymi wiązać się będzie konieczność wykazania niezrealizowanych zysków, należą jest zawarta w Dyrektywie i znalazła swoje odzwierciedlenie w ustawie. Zdarzeniami tymi są:

1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przeniesienie przez nierezydenta do państwa swojej rezydencji podatkowej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym prowadzi działalność poprzez zagraniczny zakład, składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium RP;

3) przeniesienie przez nierezydenta do innego państwa całości lub części działalności prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład;

4) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyniku której RP traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu do innego państwa.

W przypadku osób fizycznych (nieobjętych Dyrektywą) ustawa wprowadza dodatkowe warunki stosowania podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, ograniczając zakres tej regulacji m.in. do określonych kategorii składników majątku, jak też poprzez wprowadzenie progu kwotowego wartości składników majątku w wysokości 4 mln zł. Jeżeli więc łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 mln zł, nie ma opodatkowania. Limit ten dotyczy łącznie obojga małżonków.