STOWARZYSZENIE PODATNIKÓW W POLSCE

JEST dobrowolną, pod każdym względem niezależną i politycznie neutralną, samorządową organizacją podatników.

SŁUŻY ogółowi społeczeństwa, wywierając wpływ na publiczną politykę i gospodarkę finansową,
w celu obrony praw obywatelskich, uzasadnionych interesów podatników oraz kształtowania etyki podatkowej. Realizuje swe cele statutowe, śledząc założenia i skutki polityki finansowej państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, przedkładając właściwym organom odpowiednie propozycje oraz występując w przewidzianym przepisami trybie z inicjatywą ustawodawczą.

DO SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ STOWARZYSZENIA należy podejmowanie działań służących przede wszystkim: przestrzeganiu podstawowych zasad oszczędności i gospodarności w treści ustaw i działalności organów administracji, stosowaniu uzasadnionej i sprawiedliwej polityki podatkowej, uproszczeniu przepisów podatkowych i ich właściwej interpretacji, a także racjonalnemu stosowaniu oraz podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej obywateli poprzez działalność oświatową.

CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA mogą zostać osoby fizyczne i prawne, inne stowarzyszenia, spółki prawa handlowego mające siedzibę w Polsce, a także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania i zagraniczne osoby prawne nie mające siedziby na terenie Polski.