Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało projekt ustawy o wspieraniu zatrudnienia, którego głównym celem jest dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców.

ludzie -cienieW planowanej reformie urzędów pracy znajdują się rozwiązania, które mają na celu skuteczną aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a to oznacza więcej osób aktywnych zawodowo.
Zgodnie z projektem zmienią się formy wsparcia kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W ramach optymalizacji pomocy świadczonej przez urzędy pracy wprowadzano zmiany dostosowujące dotychczasowe instrumenty do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Planowana reforma zakłada m.in.:

 • pozostawienie urzędów pracy na poziomie samorządu wojewódzkiego i powiatowego,
 • zmianę powiatowych urzędów pracy na centra wspierania zatrudnienia (CWZ), które jak obecnie będą samorządowe, lecz udoskonalona zostanie koordynacja i zarządzanie siecią urzędów;
 • wprowadzenie nowych rozwiązań, np.:  zlecanie działań reintegracji społecznej osób długotrwale bezrobotnych;
 • oddzielenie statusu osoby bezrobotnej od ubezpieczenia zdrowotnego;
 • zwiększenie roli Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • zobowiązanie podmiotów publicznych oraz firm korzystających ze środków publicznych do publikowania ofert w Centralnej Bazie Ofert Pracy;
 • zmodyfikowanie niektórych form pomocy, np.: rozszerzenie dostępności bonu na zasiedlenie dla wszystkich bezrobotnych;
 • rezygnację z niektórych rozwiązań pomocowych, które się nie sprawdziły, np.: z „Programu Aktywizacja i Integracja”;
 • cyfryzację procesów obsługi klientów urzędów pracy (z zachowaniem praw osób wykluczonych cyfrowo);
 • usprawnienie oraz poprawę jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy – unowocześnienie usług rynku pracy proponowanych klientom CWZ;
 • uproszczenie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy;
 • uproszczenie warunków nabywania statusu bezrobotnego;
 • ograniczenie biurokracji;
 • aktywizację osób biernych zawodowo – przyciągnięcie do CWZ osób obecnie pracujących lub nieaktywnych (biernych) zawodowo; planowane są działania mające na celu identyfikację oraz dotarcie do osób biernych zawodowo, dotychczas niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a potencjalnie mogących podjąć aktywność zawodową. Aby skutecznie zachęcić tę grupę osób do aktywności, urzędy pracy będą mogły m.in. podejmować i realizować inicjatywy o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym.