Nowe przepisy określające oznakowanie na drogach i szlakach rowerowych wprowadzają znaki, które pozwolą w sposób czytelny i jednoznaczny przekazać rowerzyście informacje dotyczące szlaku rowerowego, jego rzeczywistego przebiegu, zmiany kierunku oraz występujących na nim utrudnień.  

rodzinka na rowerachDzięki konstrukcji nowego systemu znakowania szlaków w Polsce ma się uzyskać m.in. możliwość spójnego i czytelnego oznakowania tras rowerowych stanowiących kontynuację tras przebiegających przez państwa graniczące z Polską (np. w ramach systemu EuroVelo – europejskiej sieci szlaków rowerowych), jak też tworzenia szlaków ponadregionalnych, które są planowane do realizacji w najbliższych latach. Usystematyzowane oznakowanie szlaków rowerowych służyć będzie m.in. realizowanym obecnie, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, projektom pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej.

- 14 sierpnia br. weszły w życie rozporządzenia:

  • Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz
  • Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.