Najnowsza nowelizacja ustawy o VAT kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania podatku od nabycia tzw. samochodów z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. 

szosaZ dniem 1 kwietnia 2014 r. ma wejść w życie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw[1]. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Konsekwencją zmian w podatku VAT są zmiany dostosowawcze w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także w ustawie – Kodeks karny skarbowy.

Zgodnie z nowelizacją, od 1 kwietnia 2014 r. od samochodów osobowych do 3,5 tony, wykorzystywanych w celach służbowych i prywatnych będzie można odliczyć 50% VAT, a od aut używanych wyłącznie do działalności gospodarczej cały naliczony podatek. Oznacza to, że wysokość odliczenia będzie zależała od sposobu użytkowania pojazdu.

Nowelizacja zakłada, że pełne odliczenie VAT będzie przysługiwało jedynie w wypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Będzie to jednak wymagało zgłoszenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach i prowadzenia szczegółowej ewidencji ich przebiegu. Niezłożenie informacji we wskazanym terminie skutkować ma odpowiedzialnością karno-skarbową podatnika, jeżeli jednocześnie doszło do nieprawidłowego odliczenia podatku. Ponadto przewidziano nowe regulacje dotyczące systemu korekt w wypadku zmiany przeznaczenia pojazdu. Zniesiony zostanie obowiązek uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw UE, co oznacza w konsekwencji zniesienie opłaty skarbowej od takich zaświadczeń.

Obecnie przy zakupie „zwykłych” samochodów osobowych można odliczyć 60%. VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Nie ma możliwości odliczenia VAT od paliwa do takiego auta, ale można odliczać pełen VAT od wydatków np. na części bądź naprawy. Od 1 stycznia 2014 r. do dnia wejścia w życie zaplanowanych zmian można odliczyć pełen VAT od zakupu aut osobowych „z kratką”, które uzyskają homologację samochodu ciężarowego.

Po wejściu w życie nowelizacji do 3 – niemal identycznych – samochodów z nadwoziem kombi czy hatchback będą mogły mieć zastosowanie 3 różne zasady odliczania VAT od paliwa. Przedsiębiorca używający zwykłego auta osobowego przed 1 lipca 2015 r. nie odliczy VAT od paliwa w ogóle. Jeżeli pojazd ma homologację ciężarową i ładowność co najmniej 500 kg lub większą, to odliczy połowę VAT naliczonego. Gdy jednak sposób wykorzystywania pojazdu potwierdzony szczegółową ewidencją przebiegu wykluczy użycie go do celów prywatnych, to podatnik odliczy pełen VAT wykazany w fakturze za paliwo.

Nowelizacja ponadto umożliwia prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji przebiegu pojazdu uprawniającej do pełnego odliczenia VAT. Zakłada, iż w ewidencji nie będzie musiała się podpisywać osoba kierująca pojazdem (jeśli nie jest podatnikiem). Autentyczność dokonanego przez nią wpisu w ewidencji będzie poświadczana przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Kolejna poprawka przewiduje, że zmiana wykorzystania samochodu będzie musiała być zgłaszana fiskusowi najpóźniej przed dniem tej zmiany, a nie z siedmiodniowym wyprzedzeniem, jak dotychczas.

 

 


[1] z wyjątkiem przepisów związanych z uchyleniem obowiązku uzyskiwania zaświadczenia dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich UE, których termin wejścia w życie został określony na 1 stycznia 2015 r.