Jak zakwalifikować odszkodowanie otrzymane z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, będącego środkiem trwałym w firmie, jeśli działalność gospodarcza opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych?

car-1232347-1598x1147Odszkodowanie to stanowi przychód z działalności gospodarczej jako otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Zryczałtowany podatek z takiego tytułu wynosi 8,5% przychodu (na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).