27 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczącego ograniczenia handlu w niedzielę i święta.

galeria krakTrybunał orzekł, że art. 3 pkt 7 i art. 18 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (u.o.h.) są zgodne z art. 2 Konstytucji RP. Orzeczenie (sygn. K 10/18) zapadło większością głosów.

Zdaniem wnioskodawcy, niekonstytucyjność art. 3 pkt 7 u.o.h. miała wynikać z tego, że wprowadzona definicja ram czasowych niedzieli i święta – okres „24 kolejnych godzin przypadających odpowiednio między godziną 2400 w sobotę a godziną 2400 w niedzielę, i między godziną 2400 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną 2400 w święto” – odbiega od regulacji zawartej w art. 1519 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – „za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 15110, uważa się pracę wykonywaną między godziną 600 w tym dniu a godziną 600 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina”.
TK nie podzielił wątpliwości wnioskodawcy co do niespójności i wykluczania się tych definicji, wskazując, że: pojęcia definiowane we wskazanych przepisach nie są tożsame, wskazane przepisy mają inny zakres podmiotowy i zakres przedmiotowy. Trybunał uznał, że oceniany art. 3 pkt 7 u.o.h. jest sformułowany w sposób umożliwiający jego prawidłową wykładnię i poprawne zastosowanie. Nie narusza dyrektywy konsekwencji terminologicznej, a zatem zasady poprawnej legislacji i tym bardziej zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.
W dalszej kolejności TK musiał ustalić, czy zmiany wprowadzane przepisami u.o.h. wymagały zastosowania okresu spoczywania ustawy dłuższego niż przewidziany przez ustawodawcę w treści art. 18 u.o.h., a wynoszącego 23 dni. Trybunał nie uznał, aby określony przez ustawodawcę okres spoczywania ustawy naruszał wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Okres 23 dni, chociaż nietypowy, nie był przesadnie krótki, biorąc pod uwagę zakres zmian oraz wskazany w u.o.h. okres dostosowawczy. Pracodawcy mieli możliwość dostosowania się do tych zmian i takiego pokierowania swoimi działaniami, by nie odczuć w sposób nadmierny konsekwencji wprowadzonych rozwiązań.
Wobec przekroczenia granic ograniczonej legitymacji wnioskowej przysługującej Prezydentowi Konfederacji Lewiatan oraz niespełnienia przez wnioskodawcę ustawowo określonych wymogów wniosku, a dotyczących braku w zakresie uzasadnienia, TK na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym postanowił umorzyć postępowanie w części dotyczącej badania zgodności art. 5 i art. 6 u.o.h. z art. 24, art. 65 ust. 1 oraz art. 32 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.