Publikacja pakietu jest kluczowym etapem prac nad architekturą wdrażania celów redukcyjnych UE na 2030 r., gdyż otwiera dyskusję nad konkretnymi elementami pakietu z udziałem wszystkich państw członkowskich. Dokumenty, które zostały opublikowane, są wypadkową wielu dyskusji i powinny być zgodne z wytycznymi, jakie zostały przyjęte przez Radę Europejską.

oil-refinery-1240489-1918x1121„Fit for 55” stanowi bazę dla wdrożenia zaktualizowanego celu unijnego odnośnie redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Nowy cel stanowi wyzwanie, lecz też szansę na przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji gospodarki w Polsce, w tym przy wsparciu ze środków unijnych. Przedstawione rozwiązania będą miały znaczący wpływ na naszą gospodarkę i dlatego też analizujemy obecnie szczegóły zawarte w pakiecie oraz ich potencjalne implikacje. W zestawie 13 aktów legislacyjnych jest wiele wartościowych elementów, które wychodzą naprzeciw polskim postulatom przedstawionym na forum unijnym w ostatnich miesiącach, m.in.:

  • zachowanie elementów redystrybucyjnych w ETS w postaci puli solidarnościowej oraz zwiększenie Funduszu Modernizacyjnego,
  • zachowanie darmowych uprawnień w ETS-ie,
  • zachowanie kryteriów dla podziału zobowiązań państw członkowskich w zakresie sektorów nie objętych system handlu emisjami;
  • utworzenie nowego funduszu mitygującego ryzyko wzrostu ubóstwa energetycznego,
  • wprowadzenie podatku granicznego dla emisji.

    Wszystkie te elementy stanowią solidną podstawę do wdrożenia nowego celu w UE.

    Polska pozostanie aktywnym partnerem do rozmów dla KE i innych państw członkowskich w sprawie projektu.