1 stycznia 2019 r. zmieniono regulacje dotyczące opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości.

foto8Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła bowiem w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159), która znowelizowała m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawę o PIT”) w obszarze zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, obowiązujących już ponad 10 lat.

Zmiany dotyczą przede wszystkim spadkobierców zbywających nieruchomości nabyte w spadku i są ukierunkowane na pełniejszą realizację na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych sukcesji praw spadkodawcy związanych z odziedziczoną nieruchomością.

Poza tym zmiany dotyczą współmałżonków i byłych małżonków oraz warunków korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Zmiany dla spadkobierców zbywających nieruchomości nabyte w spadku

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości powstaje wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

Dodany przepis art. 10 ust. 5 ustawy o PIT stanowi, że w przypadku zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, 5-letni okres liczony będzie od daty nabycia przez spadkodawcę.

Z kolei nowy przepis art. 10 ust. 7 ustawy o PIT doprecyzowuje, że nie stanowi nabycia albo odpłatnego zbycia, o których mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, odpowiednio nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału w spadku.

Zmiany dotyczą też regulacji w zakresie ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w spadku. Art. 22 ust. 6d ustawy o PIT, w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., określał zamknięty katalog kosztów uwzględnianych przy zbyciu nieruchomości nabytych tytułem darmym. Za takie koszty są uznawane wyłącznie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w czasie jej posiadania oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

Znowelizowany przepis art. 22 ust. 6d ustawy o PIT daje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, które nabyte były w drodze spadku, także:

  • koszty nabycia (wytworzenia) tej nieruchomości poniesione przez spadkodawcę i
  • ciężary spadkowe.

Podatnik może przy tym uwzględnić w kosztach podatkowych ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Zmiany dla współmałżonków i byłych małżonków

Według art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych powstaje wtedy, gdy zbycie następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

Natomiast dodany przepis art. 10 ust. 6 ustawy o PIT stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a–c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Zmiany dotyczące ulgi mieszkaniowej

Art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.), zwalniał z opodatkowania dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli podatnik wydatkuje przychód na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w okresie dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło zbycie.

Wprowadzona zmiana polega na wydłużeniu obowiązującego „dwuletniego” okresu do lat trzech.

Poza tym pojawił się przepis art. 21 ust. 25a ustawy o PIT, który doprecyzowuje, że w ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności nieruchomości, aby ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

Z kolei zmieniony art. 21 ust. 26 ustawy o PIT umożliwia zaliczanie do wydatków na własne cele mieszkaniowe także wydatków na przebudowę, remont lokalu, poniesione jeszcze zanim podatnik stanie się jego właścicielem. Warunkiem będzie jednak, aby podatnik stał się właścicielem tego lokalu przed upływem 3-letniego terminu, licząc od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.