Czy podejmując prace w wakacje małoletni musi zapłacić podatek?

rozmawiają nastolatkiCo do zasady dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców (opiekunów prawnych). Podatnicy, którzy wychowują małoletnie dzieci (własne czy przysposobione), powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

Zasada ta nie dotyczy jednak:

  • dochodów z pracy dzieci,
  • stypendiów,
  • dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Dochodami z pracy dzieci są dochody uzyskane ze świadczenia przez nie pracy m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło), w ramach praktyk uczniowskich lub innej pracy dzieci, jak np. z pozarolniczej działalności gospodarczej, ze sprzedaży walut obcych, z tytułu udzielania głosu (dubbing). Jeśli więc dziecko uzyskało dochód z pracy podczas wakacji w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia, wtedy dochód taki rodzice (opiekunowie prawni) powinni wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzanym na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie to podpisywane jest przez rodzica bądź opiekuna prawnego. Tylko wtedy, gdy roczny dochód osiągnięty przez małoletnie dziecko nie przekroczy kwoty wolnej od opodatkowania, zgodnie z ogólnymi zasadami, nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie zwalnia to jednak rodzica czy opiekuna prawnego z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dochodu dziecka z pracy.