PROGRAM DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIA PODATNIKÓW W POLSCE

Stowarzyszenie Podatników w Polsce (…) jest dobrowolną, pod każdym względem niezależną i politycznie neutralną, samorządną organizacją podatników (art. 1 Statutu Stowarzyszenia).

1. Stowarzyszenie Podatników w Polsce jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Podatników (Taxpayers Association of Europe – TAE) i przyjmuje w całości program TAE. TAE wspiera tworzenie ram konstytucyjno-prawnych dla finansów UE i jej państw członkowskich, które będą gwarantować prawa podatników. Celem działalności TAE i naszym jest:

  1.1. Ograniczanie obciążeń podatkami.
  1.2. Ograniczanie wydatków państwowych.
  1.3. Gwarancja pełnej informacji obywateli o wydatkach państwa, planowaniu i wydatkowaniu budżetu oraz wynikach kontroli wykonania budżetu.
  1.4. Ograniczanie długu publicznego.
  1.5. Gwarancja, że towary i usługi będą świadczone zasadniczo przez sektor prywatny.
  1.6. Zwolnienie minimum egzystencjalnego z podatku.
  1.7. Wykluczenie ukrytego podnoszenia podatków przez inflacje.
  1.8. Wykluczenie podwójnego opodatkowania lub wielokrotnego opodatkowania dochodu przez różne kraje.
  1.9. Jednolite karanie marnotrawców pieniędzy podatników i sprzeniewierzających pieniądze podatników.
  1.10. Ograniczanie służby publicznej

2. W aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski powyższe cele chcemy realizować poprzez:

  2.1.1. Przestrzegania podstawowych zasad oszczędności i gospodarności w treści uchwalanych ustaw oraz w działalności organów administracji państwowej i samorządowej,
  2.1.2. Uproszczenia przepisów prawa podatkowego oraz przepisów w zakresie innych obowiązkowych świadczeń publicznych o charakterze pieniężnym, jak również uproszczenia deklaracji i zeznań podatkowych,
  2.1.3. Właściwej interpretacji i racjonalnego stosowania przepisów prawa podatkowego przy uwzględnieniu zasady zdolności płatniczej podatników,
  2.1.4. Realizacji zasady przejrzystości finansów publicznych a w szczególności przedstawiania przez organy państwa i samorządu terytorialnego rozliczeń ich wpływów i wydatków w sposób dostępny dla wszystkich osób,
  2.1.5. Prowadzenia racjonalnej polityki budżetowej tak, aby utrzymywać wartość pieniądza.
  2.2.1. Upraszczać i obniżać w dalszym ciągu podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych. Docelowo zlikwidować podatek dochodowy od osób prawnych i wprowadzić jednolity podatek dochodowy od zysku przedsiębiorstw,
  2.2.2. Wprowadzić ustawowe mechanizmy zabezpieczające przed wyłudzaniem VAT,
  2.2.3. Upraszczać podatek VAT i, w miarę poprawy finansów państwa, obniżać go,
  2.2.4. Wprowadzić skuteczne mechanizmy zapobiegające transferowi zysków za granicę przed ich opodatkowaniem w Polsce.
  2.1. Domaganie się od władz publicznych 2.2. W dochodach budżetu państwa udział podatków dochodowych ma nieduży i stale malejący udział. W związku z tym należy: 2.3. Na bieżąco reagować do odpowiednich instancji w sprawach związanych z błędami systemu podatkowego, jego nieprawidłowej interpretacji przez organy podatkowe.
  2.4. Odziały terenowe Stowarzyszenia będą przeciwdziałać marnotrawstwu w wydawaniu pieniędzy państwowych i samorządowych na terenie swojego działania.
  2.5. Jednym z istotnych celów Stowarzyszenia jest podnoszenie wiedzy i świadomości podatkowej i samorządowej społeczeństwa poprzez prowadzenie odpowiedniej działalności oświatowej. W ramach tej działalności chcemy poszerzać wiedzę o systemach podatkowych w krajach EU i o wpływie prawodawstwa EU na systemy podatkowe krajów członkowskich.
  2.6. Budować świadomość społeczną, że państwo i władze samorządowe funkcjonują dzięki pieniądzom podatników a nietrafione decyzje administracyjne zwiększają nasze podatki.

3. Powyższe cele Stowarzyszenie będzie realizować poprzez:

  3.1. Tworzenie oddziałów Stowarzyszenia na szczeblu województw,
  3.2. Prowadzenie szerokiej akcji propagującej cele Stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji społecznej (prasa, radio, telewizja, Internet, szkolenia, konferencje, sympozja itp.). Siłą Stowarzyszenia winno być doskonałe przygotowanie fachowe jego przedstawicieli współpracujących z władzami i szerokie poparcie społeczne wyrażone liczebnością członków Stowarzyszenia,
  3.3. Zapewnienie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w pracach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (lub jej odpowiednika),
  3.4. Zapewnienie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w pracach Senackiej Komisji Finansów Publicznych (lub jej odpowiednika),
  3.5. Zapewnienie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia w pracach Komisji Finansów Publicznych (lub jej odpowiednika)na odpowiednich szczeblach władz samorządowych,
  3.6. Spowodowanie aby Ministerstwo Finansów przedkładało Stowarzyszeniu do zaopiniowania projekty ustaw i innych aktów normatywnych w sprawie podatków i opłat,
  3.7. Nawiązanie współpracy z Komitetem Integracji Europejskiej,
  3.8. Nawiązanie współpracy roboczej z TAE,
  3.9. Nawiązanie współpracy roboczej z innymi narodowymi Stowarzyszeniami Podatników,
  3.10. Nawiązanie współpracy z Stowarzyszeniem Doradców Podatkowych.