Uregulowanie działalności kooperatyw to główny cel projektu, który przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Ma on wprowadzić tę formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych do polskiego prawa. Dzięki nim będą mogły powstawać domy i mieszkania budowane na własne potrzeby jako wspólna inwestycja.

praca na dachuWprowadzenie do porządku prawnego formuły kooperatywy mieszkaniowej ma ułatwić budowę domów ich przyszłym mieszkańcom. Zaprojektują oni dla siebie nie tylko budynek i poszczególne lokale mieszkalne, ale też wspólne przestrzenie do życia, na przykład świetlicę, pralnię czy miejsce spotkań. Taka formuła realizacji inwestycji mieszkaniowej może być szansą na obniżenie kosztów pozyskania mieszkania oraz na budowę kapitału społecznego.

Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób, które chcą wspólnie kupić działkę i wybudować na niej dom lub domy, w których późnej zamieszkają. W kooperatywie można też wyremontować już istniejący budynek, pod kątem potrzeb przyszłych mieszkańców – członków kooperatywy.

Na potrzebę wprowadzenia pojęcia kooperatywy mieszkaniowej do porządku prawnego zwracali uwagę sami interesariusze proponowanych rozwiązań. Uregulowanie tej formuły może się bowiem przyczynić się nie tylko do zwiększenia zainteresowania inwestycjami mieszkaniowymi realizowanymi przez grupy przyszłych mieszkańców. Może również wzmocnić pozycję osób współpracujących ze sobą w celu samodzielnego pozyskania mieszkań w relacjach z samorządami gminnymi i instytucjami finansowymi.

Dzięki proponowanym rozwiązaniom gminy będą mogły włączyć się szerzej w działania wspierające oddolne budownictwo mieszkaniowe, sprzyjając zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członkom wspólnoty samorządowej. Zbywając członkom kooperatyw mieszkaniowych i nowym spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości w drodze przetargu z bonifikatą, będą mogły ponadto ubiegać się o bezzwrotny grant z budżetu państwa na inwestycje w infrastrukturę techniczną lub społeczną na swoim terenie.

projekcie ustawy określono zasady funkcjonowania kooperatyw. Przewidziano też szczególne zasady zakupu nieruchomości, które należą do zasobu gminy. Ma to służyć realizacji potrzeb związanych z oddolnym budownictwem mieszkaniowym. Z proponowanych rozwiązań będą mogli skorzystać członkowie kooperatyw mieszkaniowych i nowe spółdzielnie mieszkaniowe.