Ile trzeba czekać, aż przedawni się popełnione przestępstwo z Kodeksu karnego skarbowego?

business-graphics-1236283-640x640Art.  44 Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.) reguluje przedawnienie przestępstwa skarbowego. Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1)     5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,

2)     10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności.

Bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Jeżeli natomiast sprawca przestępstwa skarbowego dopuścił się uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności celnej, bieg jego przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym powstał dług celny. Jeżeli nie jest możliwe określenie dnia powstania długu celnego, bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego rozpoczyna się z dniem najwcześniejszym, w którym istnienie długu celnego zostało ustalone.

Z kolei, jeżeli dokonanie przestępstwa skarbowego zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

Ponadto podstawowe okresy przedawnienia zostają przedłużone, jeżeli przed upływem terminu przedawnienia zostało wszczęte postępowanie przeciwko sprawcy. Stąd też, zgodnie z art. 44 § 5 K.k.s., karalność popełnionego przez sprawcę przestępstwa skarbowego ustaje:

1)     dla przestępstw o 5-cio letnim okresie przedawnienia – z upływem 5 lat,

2)     dla przestępstw o 10-cio letnim okresie przedawnienia – z upływem 10 lat,

od zakończenia okresu podstawowego przedawnienia.