Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności ma wzmocnić prawa i gwarancje dla wierzycieli, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, poprawić ich płynność finansową, usprawnić i ułatwić dochodzenie należności, a także przeciwdziałać zatorom płatniczym.

business-graphics-1057010-640x640Jej rozwiązania powinny też zwiększyć możliwości oceny przez przedsiębiorców wiarygodności płatniczej kontrahenta lub kondycji finansowej dłużnika, zwiększyć skuteczność uzyskania zapłaty należności (roszczeń głównych, odsetek i kosztów procesu) oraz efektywność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Nowelizacja przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych, zawierającego informacje na temat zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. Umożliwi to zbadanie zobowiązań potencjalnego kontrahenta.

W Kodeksie postępowania cywilnego przewidziano np. podwyższenie progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 tys. do 20 tys. zł.

Ustawa zmienia też m.in. Kodeks cywilny, modyfikując reguły odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy w procesie budowlanym. W myśl nowelizacji inwestor będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą, z generalnym wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonywanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę.

Część nowych przepisów wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., a część później.