Które ze środków walki z negatywnymi skutkami pandemii dla gospodarki przedsiębiorcy oceniają najlepiej? Oto, jakie elementy „tarczy” najbardziej satysfakcjonują firmy:

time-is-money-12383441.  Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma zrekompensować przedsiębiorcy utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek składa się w ZUS. Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż 3-krotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

2.  Subwencje z PFR

Dzięki „tarczy finansowej PFR” mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania na preferencyjnych warunkach – nieoprocentowanych subwencji finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Dofinansowanie jest częściowo bezzwrotne. Po spełnieniu określonych kryteriów (w tym: utrzymanie działalności i utrzymanie zatrudnienia), po 12 miesiącach do 75% wartości subwencji może zostać umorzone.

3.  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników przez PUP

W razie określonego spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa można uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

4.  Dofinansowanie na prowadzenie działalności

Można uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może jednak przedłużyć ten okres. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne itp.

5.  Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Mikrofirma może uzyskać pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka jest wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3-miesięcznym okresie karencji. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6.  Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące

Przedsiębiorcy mogli składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek za maksymalnie 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczyło nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

7.  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników przez WUP

Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie jest udzielane podmiotom, które nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 r. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia i składek ZUS pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może  przedłużyć ten okres.

8.  Bon turystyczny

Elektroniczny bon turystyczny wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Za pomocą bonu do końca marca 2022 r. będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

9.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w związku z opieką nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną.

10.  Dotacje na kapitał obrotowy w walce ze skutkami COVID-19

Dotacje na działalność obrotową dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to element „Funduszowego Pakietu Antywirusowego”. Fundusze na ten cel pochodzą z 2 programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój i są udzielane przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi. Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.