Przepisy MDR nakierowane są zwłaszcza na umożliwienie szybkiego dostępu administracji podatkowej do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji o promotorach i tych, którzy korzystają ze schematów podatkowych.

businessman-with-laptop-1240690Informacja o schemacie podatkowym przekazywana jest elektronicznie do Szefa KAS.

Uznanie uzgodnienia za schemat podatkowy nie jest jednoznaczne z objęciem tego uzgodnienia zakresem zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania lub szczególnych regulacji przeciwdziałających unikaniu opodatkowania. Jeśli uzgodnienie nie stanowi formy agresywnego planowania podatkowego, obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym jest jedynie obowiązkiem sprawozdawczym.

Przepisy o MDR weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. Mają więc one zastosowanie do schematów podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń, które skutkują obowiązkiem przekazania informacji wystąpiło w tym dniu lub później.

Przepis przejściowy wprowadza datę graniczną. W przypadku:

 • schematu podatkowego transgranicznego – podlega on raportowaniu, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano przed dniem wejścia w życie ustawy, nie wcześniej jednak niż po dniu 25 czerwca 2018 r.,
 • innego niż ww. schematu podatkowego – podlega on raportowaniu, jeśli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano przed dniem wejścia w życie ustawy, nie wcześniej jednak niż po dniu 1 listopada 2018 r.

MDR rozróżnia 3 rodzaje schematów, które podlegają obowiązkowi przekazywania informacji:

 • schemat podatkowy,
 • schemat podatkowy standaryzowany,
 • schemat podatkowy transgraniczny.

Przez „schemat podatkowy” rozumie się uzgodnienie, które:

 • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą,
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

schematy

Aby powstał obowiązek informacyjny, uzgodnienie musi spełniać definicję schematu podatkowego, a w przypadku schematów innych niż schematy podatkowe transgraniczne, również kryterium kwalifikowanego korzystającego. Samo spełnienie definicji schematu podatkowego nie determinuje zatem automatycznie konieczności przekazania do Szefa KAS informacji o schemacie podatkowym. Powstanie tego obowiązku – jeśli taki schemat podatkowy nie spełnia definicji schematu podatkowego transgranicznego – będzie bowiem uzależnione od tego, czy spełnione jest kryterium kwalifikowanego korzystającego. Dopiero przekroczenie jednego z progów zawartych w kryterium kwalifikowanego korzystającego (odpowiednio 10 mln euro lub 2,5 mln euro) powoduje, że schemat podatkowy inny niż schemat podatkowy transgraniczny będzie podlegał obowiązkowi informacyjnemu.

O standaryzacji schematu świadczy to, że można go wdrożyć lub udostępnić u więcej niż jednego korzystającego bez konieczności dokonywania zmiany jego istotnych założeń.

Obowiązek przekazania informacji o schematach podatkowych może dotyczyć 3 kategorii podmiotów:

 • promotora – którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom, również w przypadku gdy nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju. Podmiot pełni rolę promotora, jeśli w zakresie wykonywanych czynności:
  • opracowuje uzgodnienie,
  • oferuje uzgodnienie,
  • udostępnia opracowane uzgodnienie,
  • wdraża opracowane uzgodnienie,
  • lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.
 • korzystającego – którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej:
  • której udostępniane jest uzgodnienie,
  • u której wdrażane jest uzgodnienie,
  • która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia,
  • która dokonała czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia.
 • wspomagającego – którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa a także ich pracownik, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Obowiązki informacyjne w MDR mogą ciążyć na wskazanych podmiotach bez względu to, czy ich miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się na terytorium Polski, terytorium państw UE czy terytorium państw trzecich. W przypadku gdy obowiązek informowania o schematach podatkowych przez promotora, korzystającego lub wspomagającego dotyczy schematu podatkowego transgranicznego, przepisy ustawy wprowadzającej przewidują sposób postępowania, wskazując państwo, które powinno otrzymać informację o schemacie podatkowym oraz procedurę przekazywania informacji.

Zarówno promotor, jak i wspomagający, co do zasady, nie będą zobowiązani do aktywnego poszukiwania informacji w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego o schematach podatkowych. Obowiązek informowania o schematach podatkowych będzie dotyczył informacji znanych przekazującemu, będących w ich posiadaniu. Jeśli jednak w zakresie wykonywanych przez taki podmiot czynności (np. weryfikacji wymogów regulacji AML) zidentyfikowane zostaną informacje podlegające zgłoszeniu MDR, winny one zostać uwzględnione w zgłoszeniu.

Promotor przekazuje informacje o schemacie podatkowym Szefowi KAS w terminie 30 dni:

 1. od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego,
 2. od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego, lub
 3. od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Korzystający przekazuje Szefowi KAS informacje o schemacie podatkowym w terminie 30 dni:

 1. od dnia następnego po udostępnieniu schematu podatkowego,
 2. od następnego dnia po przygotowaniu do wdrożenia schematu podatkowego, lub
 3. od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego

- w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Termin w jakim wspomagający powinien wypełnić obowiązki w zakresie MDR uzależniony jest od typu obowiązku i wynosi:

 • 5 dni roboczych od dnia, w którym wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy,
 • 30 dni po dniu w którym wspomagający udzielił bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego, jeśli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy.