1 lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS). MOSS stał się punktem kompleksowej obsługi (OSS), obejmującym, poza usługami telekomunikacyjnymi, nadawczymi i elektronicznymi świadczonymi transgranicznie na rzecz konsumentów (TBE), szereg innych transakcji na rzecz konsumentów (B2C).

browsing-in-pink-1243732Procedura OSS dotyczy rozszerzonego katalogu usług, które zostały objęte procedurą (B2C), wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostaw krajowych poprzez interfejs elektroniczny. Procedura IOSS dotyczy zaś sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

W ramach procedur OSS można deklarować i rozliczać VAT należny m.in. z tytułu świadczenia: usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy oraz usługi pomocnicze do tych usług, usług transportowych, usług wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz na rzeczowym majątku ruchomym, usług pomocniczych do usług transportowych, takich jak załadunek, rozładunek, przeładunek lub podobne czynności, usług związanych z nieruchomościami, usług wynajmu środków transportu, usług restauracyjnych i cateringowych, usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych.

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:

 • zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom we wszystkich państwach członkowskich UE;
 • złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
 • współpracę z administracją podatkową 1 państwa członkowskiego.

Podobnie jak MOSS, system OSS jest fakultatywny. W ramach OSS funkcjonują dwie procedury szczególne: procedura unijna i procedura nieunijna. Podatnik, który decyduje się na skorzystanie z procedury unijnej lub nieunijnej, powinien zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji. Przedsiębiorcy korzystający dotąd z procedury unijnej lub nieunijnej w MOSS, od 1 lipca 2021 r. nadal korzystają z tych procedur w OSS – bez ponownej rejestracji.

Podatnik zarejestrowany w systemie OSS:

 • ma składać elektronicznie w państwie członkowskim identyfikacji kwartalne deklaracje VAT (jedna deklaracja);
 • za pośrednictwem OSS (państwa członkowskiego identyfikacji) wpłaca należny VAT innym państwom członkowskim;
 • nie musi rejestrować się jako podatnik VAT w innych państwach, chyba że rozlicza transakcje inne niż objęte OSS;
 • rozlicza VAT od wszystkich transakcji objętych procedurami szczególnymi, wyłącznie poprzez system OSS;
 • ma obowiązek prowadzenia ewidencji transakcji rozliczanych w OSS (w postaci elektronicznej, zgodnie z wymogami art. 63c unijnego rozporządzenia wykonawczego 282/2011) i jej udostępniania na każde żądanie organu;
 • ma obowiązek przechowywania ewidencji przez okres 10 lat;
 • korzysta z preferencji dotyczących fakturowania. Do wszystkich transakcji objętych OSS zastosowanie znajdują zasady obowiązujące w państwie członkowskim identyfikacji.

Wpłacony podatek jest przekazywany przez administrację państwa członkowskiego identyfikacji do państw członkowskich konsumpcji.

W deklaracjach składanych w procedurze unijnej lub nieunijnej nie wykazuje się podatku naliczonego. Wydatki poniesione na prowadzenie działalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji (w Polsce) rozlicza się w krajowej deklaracji podatkowej. Wydatki poniesione w państwie członkowskim konsumpcji rozlicza się na zasadzie VAT-REFUND.

Dla kogo procedury OSS?

Procedura unijna

Procedura nieunijna

Podatnicy mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE

1) wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO);

2) usługi świadczone na rzecz konsumentów (B2C), dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym nie posiada on siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej; usługi na rzecz konsumenta, dla których miejscem świadczenia jest państwo członkowskie, w którym podatnik ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, nie mogą być zadeklarowane w procedurze unijnej-muszą zostać zadeklarowane w standardowej deklaracji podatkowej odpowiedniego państwa członkowskiego;

3) krajowe dostawy towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub transport rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego (dokonywane wyłącznie przez podatnika ułatwiającego te dostawy przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT).

Państwo członkowskie identyfikacji:

 • państwo członkowskie, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej;
 • jeżeli siedziba jest poza UE – państwo członkowskie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej;
 • jeśli siedziba jest poza UE, a podatnik posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE – jedno z państw członkowskich, w którym podatnik posiada to stałe miejsce i które wybiera (zmiana wyboru jest możliwa po upływie 2 lat, licząc od końca roku, w którym podatnik rozpoczął korzystanie z procedury).

Nie mogą stosować tej procedury

Podatnicy niemający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE

1) WSTO;

2) krajowe dostawy towarów na rzecz konsumenta, których wysyłka lub transport rozpoczyna się i kończy na terytorium tego samego państwa członkowskiego (dokonywane wyłącznie przez podatnika ułatwiającego te dostawy przez użycie interfejsu elektronicznego zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT).

Państwo członkowskie identyfikacji:

 • państwo członkowskie, w którym rozpoczyna się wysyłka lub transport towarów;
 • w przypadku większej liczby państw członkowskich, z których towary są wysyłane lub transportowane – jedno z państw, z których towary są wysyłane lub transportowane, które podatnik wybiera (zmiana wyboru jest możliwa po upływie 2 lat, licząc od końca roku, w którym przedsiębiorca rozpoczął korzystanie z procedury).

Usługi świadczone na rzecz konsumentów (B2C) w UE

Państwo członkowskie identyfikacji: dowolnie wybrane państwo członkowskie. Zmiana wybranego państwa członkowskiego identyfikacji nie jest możliwa.

Na podst. gov.pl/finanse