Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się pierwszy z planowanej serii dokumentów, zawierający ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wobec określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej.

business-1236765-1599x1518Pismo zostało przekazane również do pionów kontrolnych organów administracji skarbowej.

Wydanie ostrzeżenia o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do wybranych rodzajów transakcji, dokonywanych bez uzasadnienia ekonomicznego, nakierowuje kontrole Krajowej Administracji Skarbowej na wskazane czynności.

Pierwsze ostrzeżenie dotyczy optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). W ramach grupy spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego (tzw. spółki transparentne), dla których dominującym podmiotem jest FIZ, następowała zmiana struktury właścicielskiej finansowana przez emisję obligacji w taki sposób, by przychody z działalności gospodarczej zostały obniżone przez koszty odsetek od obligacji.

MF nakazał, aby organy kontrolne zwróciły szczególną uwagę na rolę usług doradztwa prawnego lub podatkowego przy planowaniu bądź realizacji tej optymalizacji.

W przypadku stwierdzenia, że transakcje były dokonywane w sposób sztuczny, uzasadniający użycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, organy kontrolne określą przewidziane w prawie podatkowym konsekwencje polegające na pozbawieniu nienależnie uzyskanej korzyści podatkowej.

Stwierdzenie uszczupleń podatkowych wskutek tego rodzaju transakcji może się też wiązać z odpowiedzialnością przewidzianą w przypadku sprawstwa lub pomocnictwa w popełnieniu czynów zabronionych w Kodeksie karnym skarbowym. Skorygowanie rozliczeń podatkowych, wraz z uiszczeniem zaległości podatkowej przed wszczęciem postępowania kontrolnego pozwala na uchronienie się przed tymi konsekwencjami.

Resort finansów wyjaśnił także, jakie mogą być negatywne konsekwencje wystawiania pustych faktur np. za paliwo.

Resort zapowiedział też, iż w poniedziałek 22 maja 2017 r. o godz. 12:00 na stronie Ministerstwa Finansów pojawi się kolejne ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do wybranych rodzajów transakcji dokonywanych bez uzasadnienia ekonomicznego.