Statut

Stowarzyszenia Podatników w Polsce

/tekst ujednolicony/

 

Działając na podstawie art. 9 i 10 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) założyciele uchwalają Statut Stowarzyszenia pod nazwą: “Stowarzyszenie Podatników w Polsce”.

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 2 Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

ROZDZIAŁ 3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ 4 Organy Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 5 Terenowe jednostki organizacyjne

ROZDZIAŁ 6 Majątek i budżet Stowarzyszenia i Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 7 Zmiana Statutu Stowarzyszenia i Statutu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 8 Rozwiązanie Stowarzyszenia i rozwiązanie Oddziału Wojewódzkiego

ROZDZIAŁ 9 Postanowienia końcowe