Postanowienia Ogólne

§1

1. Stowarzyszenie Podatników w Polsce, zwane w dalszej części Statutu “Stowarzyszeniem”, jest dobrowolną, pod każdym względem niezależną i politycznie neutralną, samorządną organizacją podatników.
2. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§2

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma prawo tworzyć na obszarze swojego działania terenowe jednostki organizacyjne w formie Oddziałów Wojewódzkich Stowarzyszenia.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.