Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§3

1. Stowarzyszenie służy ogółowi społeczeństwa wywierając wpływ na publiczną politykę i gospodarkę finansową, w celu obrony praw obywatelskich, uzasadnionych interesów podatników oraz kształtowania etyki podatkowej.
2. Do szczególnych zadań Stowarzyszenia należy podejmowanie działań służących:

  1) przestrzeganiu podstawowych zasad oszczędności i gospodarności w treści uchwalanych ustaw oraz w działalności organów administracji,
  2) stosowaniu uzasadnionej i sprawiedliwej polityki podatkowej oraz polityki w zakresie innych publicznych świadczeń pieniężnych,
  3) uproszczeniu przepisów prawa podatkowego oraz przepisów w zakresie innych obowiązkowych świadczeń publicznych o charakterze pieniężnym, jak również uproszczeniu deklaracji i zeznań podatkowych,
  4) właściwej interpretacji i racjonalnemu stosowaniu przepisów prawa podatkowego przy uwzględnieniu zasady zdolności płatniczej podatników,
  5) realizacji zasady przejrzystości finansów publicznych, a w szczególności przedstawianiu przez organy państwa i samorządu terytorialnego rozliczeń ich wpływów i wydatków w sposób dostępny dla wszystkich osób,
  6) utrzymywaniu wartości pieniądza na poziomie niezagrożonym nieracjonalną polityką w zakresie wydatków publicznych,
  7) podniesieniu wiedzy i świadomosci prawnej społeczeństw, poprzez działalność oświatową, organizowanie spotkań konferencji itp.

§4

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej ani też żadnej innej działalności przynoszącej zysk. Stowarzyszenie podejmuje działalność wyłącznie o charakterze użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, realizując swe cele bezinteresownie. Pozostające w dyspozycji Stowarzyszenia środki mogą służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

§5

1. Stowarzyszenie realizuje swe cele statutowe śledząc założenia i skutki polityki finansowej państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, przedkładając właściwym organom odpowiednie propozycje oraz występując w przewidzianym przepisami trybie z inicjatywą ustawodawczą.
2. Dla realizacji zadań określonych w ust. 1 Stowarzyszenie wykorzystuje wiedzę fachową swych członków, pełniąc przy ich pomocy rolę doradczą w stosunku do odpowiednich organów. Stowarzyszenie może powołać dla realizacji tych zadań odpowiednią jednostkę organizacyjną.