Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne, jak również inne stowarzyszenia osób i spółki prawa handlowego, mające swoją siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania oraz zagraniczne osoby prawne nie mające swojej siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Osoby prawne, o których mowa w ust 1 i 2, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia. Do członków wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających odbywa się na podstawie uchwały Rady Nadzorczej po złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji.
5. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków lub członków wspierających, składający deklarację może odwołać się za pośrednictwem Rady Nadzorczej do Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Rady.
6. Długoletnim i zasłużonym członkom Stowarzyszenia może zostać przyznane – na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą – przez Zgromadzenie Delegatów honorowe członkostwo.

§7

Osoby fizyczne będące członkami Stowarzyszenia wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a osoby prawne dokonują czynności wynikających z członkostwa przez swojego przedstawiciela, wskazanego w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia.

§8

Członkom Stowarzyszenia przysługuje:

  1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
  2) prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  3) prawo zgłaszania organom Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności.

§9

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

  1) przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów i uchwał jego organów,
  2) współdziałania w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3) brania czynnego udziału w pracach członkowskich Stowarzyszenia,
  4) regularnego i terminowego płacenia składek członkowskich; obowiązek ten nie dotyczy członków honorowych.

§10

Stowarzyszenie nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków.

§11

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

  1) śmierci,
  2) dobrowolnego wystąpienia,
  3) wykluczenia.

2. Członkostwo, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ustaje z dniem wskazanym przez członka w pisemnym oświadczeniu o wystąpieniu ze Stowarzyszenia skierowanym do Rady Nadzorczej. Oświadczenie o wystąpieniu należy przesłać listem poleconym.
3. Członek może zostać wykluczony, jeżeli nie wywiązuje się ze swoich statutowych obowiązków lub jeżeli rażąco naruszy interesy Stowarzyszenia. Wniosek o wykluczenie wnosi Zarząd właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę członka Oddziału Wojewódzkiego.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o wykluczeniu większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady, po otrzymaniu od członka, którego wniosek o wykluczenie dotyczy, jego pisemnego stanowiska w sprawie lub po upływie terminu do jego złożenia. Uchwała w sprawie wykluczenia wymaga uzasadnienia i jest doręczana członkowi, którego dotyczy w terminie 14 dni od jej podjęcia.
5. Wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania za pośrednictwem Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegatów) w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Rada Nadzorcza zobowiązana jest włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków (Zgromadzenia Delegtów). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez Radę Nadzorczą. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) za datę wykluczenia uważa się datę uchwały Rady Nadzorczej.