Organy Stowarzyszenia

Część A Przepisy ogólne

Część B Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów)

Część C Rada Nadzorcza

Część D Zarząd Stowarzyszenia

Część E Komisja Rewizyjna

Część F Komisja Programowa

Część G Sąd Arbitrażowy