Terenowe jednostki organizacyjne

§37

1. Dla wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia, Rada Nadzorcza, na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z danego województwa, tworzy Oddziały Wojewódzkie Stowarzyszenia.
2. Oddziały Wojewódzkie skupiają członków ze względu na ich miejsce zamieszkania lub siedzibę.
3. Oddziały Wojewódzkie mogą mieć osobowość prawną.

§38

Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:

  1) Wojewódzki Zjazd Członków Stowarzyszenia,
  2) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
  3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§39

1. Wojewódzki Zjazd Członków Stowarzyszenia jest zwoływany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego z własnej inicjatywy, co najmniej raz na 12 miesięcy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia z danego województwa.
2. Do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Członków Stowarzyszenia należy:

  1) określenie głównych kierunków programu działania Oddziału – w porozumieniu z Komisją Programową oraz Radą Nadzorczą Stowarzyszenia,
  2) zatwierdzanie planów finansowych przygotowywanych przez Zarząd Oddziału,
  3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  4) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Oddziału,
  5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  6) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  7) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania Zarządu Oddziału,
  8) wybór Przewodniczącego Wojewódzkiego Zjazdu,
  9) uchwalanie regulaminu obrad Wojewódzkiego Zjazdu,
  10) wybór delegatów danego Oddziału Wojewódzkiego na Zgromadzenie Delegatów,
  11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału i przeznaczeniu majątku po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego,
  12) podejmowanie uchwał w celu ułatwienia realizacji zadań Stowarzyszenia na terenie Oddziału Wojewódzkiego,
  13) wykonywanie innych czynności zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Członków Stowarzyszenia.

3. Sposób zwołania pierwszego Wojewódzkiego Zjazdu określa uchwała Rady Nadzorczej.

§40

1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa Oddziału Wojewódzkiego, Wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego i trzech członków. Prezes Oddziału Wojewódzkiego przewodniczy Zarządowi Oddziału.
2. Wyboru Prezesa Oddziału Wojewódzkiego dokonuje Wojewódzki Zjazd Członków Stowarzyszenia spośród członków Stowarzyszenia z terenu danego województwa większością 2/3 oddanych głosów. Uchwała o odwołaniu Prezesa Oddziału Wojewódzkiego, postępującego niezgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia, zapada na Wojewódzkim Zjeździe Członków Stowarzyszenia większością 2/3 oddanych głosów. Do czasu wyboru nowego Prezesa Oddziału Wojewódzkiego jego funkcję pełni Wiceprezes Oddziału.
3. Pozostali członkowie Zarządu Oddziału wybierani oraz odwoływani są przez Wojewódzki Zjazd Członków Stowarzyszenia zwykłą większością oddanych głosów.
4. Zarząd Oddziału wybiera spośród swoich członków zastępcę Prezesa Oddziału Wojewódzkiego pełniącego równocześnie funkcję Wiceprezesa Oddziału.
5. Uzupełnienie składu dotyczące pozostałych członków Zarządu Oddziału następuje w drodze uchwały Wojewódzkiego Zjazdu zwykłą większością oddanych głosów.
6. Do czasu uzupełnienia składu Zarządu Oddziału działa on w zmniejszonym składzie.

§41

1. Do kompetencji Zarządu należy:

  1) zwoływanie Wojewódzkich Zjazdów Członków Stowarzyszenia,
  2) wykonywanie uchwał Wojewódzkiego Zjazdu Członków, Zgromadzenia Delegatów, Rady Nadzorczej i Zarządu Stowarzyszenia,
  3) ustalanie, w porozumieniu z Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia zasad działalności finansowej Oddziału, sporządzanie planów finansowych przedkładanych Wojewódzkiemu Zjazdowi Członków do zatwierdzenia,
  4) zarządzanie majątkiem Oddziału i podejmowanie zobowiązań finansowych w imieniu Oddziału,
  5) kierowanie pracami Oddziału Wojewódzkiego i reprezentowanie go na zewnątrz,
  6) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych Oddziału, zatwierdzanie ich regulaminów i nadzorowanie ich działalności,
  7) przygotowywanie dokumentów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Wojewódzkiego Zjazdu Członków Stowarzyszenia,
  8) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Oddziału oraz organów Stowarzyszenia.

2. Kadencja Zarządu Oddziału Wojewódzkiego trwa dwa lata; kończy się wraz z upływem kadencji organów Stowarzyszenia.

§42

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Wojewódzki Zjazd Członków, zwykłą większością głosów spośród kandydatów zgłaszanych w trakcie Wojewódzkiego Zjazdu, popartych przez co najmniej 10% członków Stowarzyszenia obecnych na Wojewódzkim Zjeździe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami innych organów Oddziału oraz organów Stowarzyszenia.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Oddziału następuje w drodze uchwały Wojewódzkiego Zjazdu w trybie określonym w § 42 pkt. 2.
6. Do czasu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Oddziału działa ona w zmniejszonym składzie.

§43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

  1) kontrola realizacji uchwał organów Oddziału Wojewódzkiego oraz organów Stowarzyszenia,
  2) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Oddziału, a zwłaszcza jego gospodarki finansowej,
  3) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym,
  4) przedstawianie Wojewódzkiemu Zjazdowi Członków oraz Zarządowi Oddziału wniosków i spostrzeżeń dotyczących działalności bieżącej Oddziału,
  5) zawiadamianie o stwierdzonych nieprawidłowościach Zarządu Stowarzyszenia,
  6) składanie sprawozdań dotyczących działalności i wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału i Wojewódzkiemu Zjazdowi Członków.

§44

Zasady pracy Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa uchwalany przez nią regulamin.

§45

Uchwały władz Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków, chyba że statut stanowi inaczej.