Majątek i budżet Stowarzyszenia i Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia

§46

Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z następujących źródeł:

  1) wpisowego,
  2) składek członkowskich,
  3) wpływów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  4) subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji,
  5) innych.

§47

Środki finansowe na realizację zadań statutowych Oddział Wojewódzki uzyskuje z następujących źródeł:

  1) udziału w składkach członkowskich,
  2) świadczeń członków wspierających,
  3) wpływów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Oddziału,
  4) subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji,
  5) innych.

§48

Plan finansowy Stowarzyszenia na rok kalendarzowy uchwala Rada po zasięgnięciu opinii Zarządu, z uwzględnieniem zasad finansowania i udziału w dochodach terenowych jednostek organizacyjnych.

§49

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym o charakterze majątkowym, upoważnieni są działający łącznie: Prezes Zarządu (lub jego Zastępca) oraz członek Zarządu.
2. W wyjątkowych przypadkach, określonych uchwałą Rady Nadzorczej, w imieniu jednej z uprawnionych do reprezentacji osób może wystąpić jej pełnomocnik, działający w granicach umocowania.
3. Pełnomocnik powoływany jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, w trybie określonym w statucie.

§50

Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Wojewódzkiego, w tym o charakterze majątkowym, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu lub ich pełnomocnicy działający w granicach umocowania, z tym że na zaciągnięcie zobowiązań na kwotę równą lub wyższą od kwoty stanowiącej równowartość 1/4 wartości aktywów netto Oddziału wymagane jest uprzednie uzyskanie zgody Zarządu Stowarzyszenia.