Zmiana Statutu Stowarzyszenia i Statutu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia

§51

1. Uchwały w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania oraz większością 2/3 głosów w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


2. Uchwały w sprawie zmian statutu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia podejmuje Wojewódzki Zjazd Członków większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania oraz większością 2/3 głosów w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.