Rozwiązanie Stowarzyszenia i rozwiązanie Oddziału Wojewódzkiego

§52

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga wspólnego wniosku Rady Nadzorczej i Zarządu Stowarzyszenia. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 4/5 ważnie oddanych głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków oraz większością 4/5 ważnie oddanych głosów w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału zostaje podjęta gdy:

    1) liczba członków Stowarzyszenia będzie mniejsza niż wymagana do utworzenia Oddziału,
    2) podjęcia takiej uchwały zażąda co najmniej 4/5 członków Stowarzyszenia z terenu danego Oddziału.

3. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Wojewódzkiego podejmuje Wojewódzki Zjazd Członków większością 4/5 ważnie oddanych głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 50% członków oraz większością 4/5 ważnie oddanych głosów w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.


4. W przypadku gdyby taka uchwała nie została podjęta przez Wojewódzki Zjazd Członków mimo zaistnienia przyczyn określonych w ust. 2 – uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Rada.


5. Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.


6. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału Wojewódzki Zjazd Członków (lub Rada – w przypadku określonym w ust. 4) powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Oddziału. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.