Postanowienia końcowe

§53

1. Założyciele wybierają na zebraniu założycielskim organy Stowarzyszenia I Kadencji w postaci:

    1) Rady Nadzorczej Stowarzyszenia I Kadencji,
    2) Zarządu Stowarzyszenia I Kadencji,
    3) Prezesa Zarządu Stowarzyszenia I Kadencji.

2. Kadencja organów powołanych w trybie ust. 1 trwa do czasu powołania Rady Nadzorczej Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenia delgatów) zwołane zgodnie z treścią § 55 Statutu.
3. Rada Nadzorcza I Kadencji składa się z 3-5 osób, w tym Przewodniczącego i dwóch Zastępców.
4. Zarząd Stowarzyszenia I Kadencji składa się z 5-7 osób, w tym z Prezesa Zarządu I Kadencji.

§54

1. Zarząd I Kadencji powołuje pełnomocników do spraw związanych z tworzeniem Oddziałów Wojewódzkich Stowarzyszenia.
2. Rada Nadzorcza I Kadencji powołuje Komisję Rewizyjną I Kadencji, Komisję Programową I Kadencji i Sąd Arbitrażowy I Kadencji.

§55

Rada Nadzorcza Stowarzyszenia I Kadencji zwołuje Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) w terminie 3 miesięcy od utworzenia co najmniej 4 Oddziałów Wojewódzkich Stowarzyszenia, nie później niż przed upływem 2 lat od powołania pierwszego Oddziału Wojewódzkiego.