oszczędzanie1 marca wiele się z nich zmieniło.

Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna 1000,00 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 750,00 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 1200,00 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 900,00 zł

Dodatki do emerytur i rent

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.:

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie 209,59 zł
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

314,39 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

393,93 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

209,59 zł

dodatek kompensacyjny

31,44 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,51 zł
do 209,59 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,51 zł
do 209,59 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

840,00 zł

Kwota bazowa

Od 1 marca 2017 r. wynosi 3 536,87 zł

Renta socjalna

Od 1 marca 2017 r. wynosi 840,00 zł

Świadczenie przedemerytalne

Od 1 marca 2017 r. wynosi 1040,00 zł

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

 • 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 780 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 13 649 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 70 196 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 13 649 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 35 098 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 13 649 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

Od 1 marca 2017 r.:

 • kwota równa  70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 2953,30 zł,
 • kwota równa  130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego to 5484,60 zł.

Zmieniły się też kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.