Podajemy najważniejsze dla podatników terminy na listopad 2017 r.

time-goes-15564636. – Wpłata VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracja VAT-14).

7. – Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik.

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we październiku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

7. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego we październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za październik – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik.

15. – Wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego – osoby fizyczne.

15. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad oraz IV raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za październik  – pozostali niepubliczni płatnicy składek.

20. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.

20. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy.

20. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.

20. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za październik.

20. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik.

20. – Wpłata na PFRON za październik.

27. – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

27. – Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

27. – Złożenie informacji podsumowującej.

30. – Złożenie rezygnacji z opodatkowania w 2018 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym.