Podajemy ważniejsze dla podatników terminy na maj 2017 r.

time-goes-15564632. – Złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2016 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37,PIT-38, PIT-39) i zapłata ew. wynikającej z zeznania kwoty.

2. – Przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (księgi rachunkowe).

8 – Wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień.

8. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.

8. – Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i przekazanie podatnikowi informacji CIT-7.

10. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za kwiecień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

10. – Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień.

15. – Wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego – osoby fizyczne.

15. – Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za maj oraz II raty podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

15. – Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za kwiecień – pozostali niepubliczni płatnicy składek.

22. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej.

22. – Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy.

22. – Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu.

22. – Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za kwiecień.

22. – Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień.

22. – Wpłata na PFRON za kwiecień.

25. – Deklaracja i rozliczenie VAT oraz akcyzy.

25. – Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień – podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

25. – Złożenie informacji podsumowującej.

31. – Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego od marca 2016 r. do lutego 2017 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne.

31. – Wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS.

31. – Złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2016 r.