Rozwiązania zawarte w ustawie o Funduszu Medycznym ułatwią uzyskiwanie przez dzieci oraz starszych pacjentów, cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe, odpowiednich świadczeń w nowoczesnych szpitalach, a w razie potrzeby także za granicą.

szpitalne łóżkaW sumie – dzięki Funduszowi Medycznemu – na ochronę zdrowia przeznaczonych będzie co najmniej 4 mld zł rocznie dodatkowych środków. Przeznaczone zostaną one na:

  • profilaktykę, wczesne wykrywanie, diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich;
  • lepszą infrastrukturę ochrony zdrowia;
  • dostęp do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;
  • rozwój systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół pacjenta i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;
  • ułatwienie dzieciom i innym pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie i nowotworowe dostępu do leczenia w nowoczesnych szpitalach, a w razie konieczności – także poza granicami Polski.

Ustawa o Funduszu Medycznym wprowadza też wczesny i warunkowy dostęp do technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej oraz dostęp do technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. Nakłada również na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obowiązek stałego identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych oraz skutecznych leków w ich zakresie. Rozwiązania te pozwolą na przyspieszenie procesu refundacyjnego. Są one dedykowane szczególnie chorobom nowotworowym oraz rzadkim, gdyż to właśnie w tym obszarze mamy najwięcej niezaspokojonych potrzeb medycznych i najbardziej ograniczony dostęp do leków innowacyjnych.

Nowe przepisy wchodzą w życie 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a dodatkowe środki na ochronę zdrowia, jakie przewiduje ustawa, zostały już ujęte w tegorocznym budżecie.