Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejną edycję programu „MALUCH plus” 2017. Jego celem jest m.in. rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

ojciec z dzieckiem na huśtawceSzczegółowe informacje znajdują się na stronie resortu.

Skąd zdobyć pieniądze na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3?

Środki można uzyskać:

  • z budżetu państwa – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 21 listopada 2016 r. konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80% kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 151 mln zł.
  • z Unii Europejskiej – w ramach każdego z 16 Regionalnych Programów Operacyjnych przewidziane są środki finansowe m. in. na tworzenie nowych miejsc w już funkcjonujących instytucjach opieki nad dziećmi. Wsparcie obejmuje także tworzenie nowych placówek wraz z finansowaniem działalności przez pierwszy okres funkcjonowania.
  • z budżetu gminy – zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 są zadaniem własnym gminy. Dlatego rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od ponoszenia opłat, a także dofinansować koszty opieki nad każdym dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym. O szczegóły należy pytać w urzędzie gminy.

Jaką formę opieki wybrać?

Najbardziej popularnymi formami opieki nad dziećmi do lat 3 są żłobek oraz klub dziecięcy. Rodzice mogą również skorzystać z pomocy niani albo opiekuna dziennego. Szczegóły precyzuje ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jakie wymagania muszą spełnić opiekunowie dzieci do lat 3?

Wymagania dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych są takie same. Muszą to być osoby posiadające kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Opiekunem może zostać także osoba z co najmniej średnim wykształceniem, doświadczeniem w pracy z dziećmi, odpowiednio przeszkolona.

Więcej informacji na stronie MRPiPS.

Dziennym opiekunem może zostać z kolei osoba po odbyciu szkolenia, którego zakres programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Wszystkie informacje dotyczące opieki nad dzieckiem do lat 3 są dostępne na stronie internetowej MRPiPS