Na czym polegają wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania wspierające termomodernizację budynków mieszkalnych?

praca na dachuUstawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadziła od pocz. 2019 r. ulgę podatkową skierowaną do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od dochodów ewidencjonowanych.

Tzw. ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków (określonych w rozporządzeniu wykonawczym) poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika.

Warunkiem odliczenia jest, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Powyższa nowelizacja wprowadziła także nowe zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych – świadczeń otrzymanych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Z kolei ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw  wprowadziła rozwiązania, które umożliwią termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby dotknięte problemem ubóstwa energetycznego i wymianę lub likwidację niespełniających standardów emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów na paliwo stałe. Na mocy tej nowelizacji planowanie i realizacja termomodernizacji oraz wymiany pieców będzie zadaniem gminy.

Realizowany Program priorytetowy „Czyste Powietrze” oferuje zaś właścicielom domów jednorodzinnych dofinansowanie do wymiany kotłów na bardziej efektywne i termomodernizację budynku. Będzie on realizowany w latach 2018-2029. Jego budżet opiewa na kwotę 103 mld złotych. Od 19 września 2018 r. obywatele mogą składać wnioski o dofinansowanie drogą elektroniczną do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczek i dotacji, a jego wysokość zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Finansowanie obejmuje m.in. ocieplenie przegród wewnętrznych i zewnętrznych budynku, wymianę stolarki zewnętrznej, montaż lub modernizacje instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na potrzeby centralnego ogrzewania lub centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.