Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. (sygn. akt SK 31/15).

pisanieStwierdził on w nim niezgodność art. 7781 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z Konstytucją w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania w sprawie.