Projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw został przesłany do konsultacji.

shaking-hands-1240911-1280x960Propozycja ta dotyczy:

- wskazania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego jako organu właściwego w sprawach PPP w Polsce,
- struktury projektów PPP (np. uelastycznienie regulacji spółek projektowych),
- zharmonizowania ustawy o PPP ze znowelizowanym Prawem zamówień publicznych i nową ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi,
- dostosowania przepisów podatkowych do charakterystyki PPP (przede wszystkim w zakresie podatku od nieruchomości i działalności gospodarczej eksploatacji dróg publicznych),
- usunięcia ograniczeń z zakresu finansów publicznych (umożliwienie udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego (j.s.t.) partnerom prywatnym albo spółkom wykonującym zadania publiczne tych j.s.t.),
- wprowadzenia dwóch procedur: (1) oceny mniejszych projektów przez MR oraz (2) zgody na realizację projektów w innej formule niż PPP  (projektów o wartości powyżej 300 mln zł z budżetu państwa).

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, projekt nie zmienia minimalnych stawek opłat za parkowanie w strefach płatnych.

Wprowadza natomiast nowy rodzaj strefy płatnego parkowania, tzn. strefy w ścisłych centrach miast i centrach dzielnic dużych miast (chodzi o miasta powyżej 200 tys. mieszkańców). W tych strefach samorządy będą mogły ustalić wysokość opłaty za parkowanie w granicach trzykrotności obecnego limitu, który nie był zmieniany od 14 lat.